Polnohospodárske družstvo Lisková Sliače


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


EÚ modernizácia fariem

PredchádzajúciPlayNasledujúci

MODERNIZÁCIA FARIEM
Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače má dlhodobý záujem rozširovať, inovovať a skvalitňovať svoju činnosť, investovať do zlepšenia využívania výrobných faktorov a uplatňovať moderné, inovatívne technológie. Zámerom je zabezpečiť integráciu v trhovom európskom prostredí tak, aby chovy hospodárskych zvierat, ako aj produkcia rastlinnej výroby, vyhovovali po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, pri dodržaní veterinárnych podmienok a nárokov na životné prostredie.

Aby sa nám tento cieľ darilo napĺňať realizujeme v období máj 2007 - marec 2010 projekt s názvom Modernizácia farmy - Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače, družstvo z Programu rozvoja vidieka prioritnej osi 1 opatrenia 1.1 Modernizácia fariem.
Za hlavný cieľ tohto projektu si PD Lisková - Sliače kladie udržateľný rozvoj a zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti zefektívnením využívania výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií. Na splnenie týchto cieľov je jednoznačne nevyhnutné urobiť také opatrenia a investície, ktorými je možné stanovené ciele dosiahnuť. Preto realizáciu tohto projektu považujeme za nevyhnutnú.
Predmetom projektu je zvýšenie mechanizácie a automatizácie v rámci ktorej sa zakúpia:
" Kolesový traktor CASE PUMA 210,
" Pluh REGENT MEGASTAR 600CX,
" Mulčovač FA 175 Agrimaster,
" Zhrňovač Pottinger EUROHIT 54 N + príslušenstvo,
" Diskový podmietač LEMKEN RUBIN 9/300 U,
" Traktor CASE IH MAXXUM 110 X-line,
" Čelný nakladač CASE 410 eu,
" Pneumatická sejačka PNEUSEJ ACCORD 3 MK,
" Kŕmny voz pre teľatá MILK TAXI 80,
" Rozdružovač balíkov H - 186,
" Ramenový nosič kontajnerov reťazový.
Nárast rentability živočíšnej výroby, vyššiu mechanizáciu ľudskej práce, dohľad nad zdravotným stavom a zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat sa zabezpečuje novo zakúpenou technológiou chladenia mlieka, Rybinovou dojárňou a individuálnymi búdami pre teľatá.
Celková výška oprávnených finančných nákladov v rámci projektu je 491 654,71 € (14 811 590,- Sk), intenzita pomoci je 50% z čoho vyplýva výška nenávratného finančného príspevku 245 827,35 € (t.j. 7 405 795,- Sk). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu rozvoja vidieka.

AGROENVIRONMENT
Naše poľnohospodárske družstvo má záujem na dodržiavaní všetkých zákonných noriem a postupov stanovených nariadeniami vlády SR a Európskeho spoločenstva v oblasti ekologických postupov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a dodržiavaní kvality životných podmienok zvierat chovaných na hospodárske účely.
Našu snahu dodržiavať environment v poľnohospodárstve dokazuje druhý z nami realizovaných projektov. Projekt agroenvironment je neinvestičného charakteru a podpora plynúca z Programu rozvoja vidieka 2004 - 2006 Opatrenia č.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat je plne využívaná na adaptáciu našich chovov a pestovateľských postupov na úroveň kvality ostatných Európskych krajín.
Veríme, že aj snaha o ekologizáciu nám napomôže presadiť našu produkciu na vysoko konkurenčnom Európskom trhu.

Hlavná stránka | EÚ modernizácia fariem | Rastlinná výroba | Živocíšna výroba | Bitúnok | Kultúrny dom | Kontakt | Mapa stránok


Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu